Ankara ihracatta devlet yardımlarını artırdı; iyileştirme uygulamada

0

Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak için ihracat teşvik kalemlerinde iyileştirmeye gidildi. Bu yönde yapılanan yeni düzenlemelerle ilgili Türkiye Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden yapılan açıklama aşağıdaki şekilde:

Rusya’da faaliyette bulunan saygıdeğer iş adamlarımız,

Bilindiği üzere, 18 Ağustos 2010 tarihli duyurumuz ile, ihracatta devlet yardımlarına ilişkin “2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” in yürürlükten kalktığı ve bunun yerine (18/08/2010) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  2010/6 sayılı  “YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ” in yürürlüğe girdiği belirtilmiş ve söz konusu Tebliğin metni ekte gönderilerek bilginize getirilmiş ve Tebliğin uygulama  ususl ve esaslarının bilahare bildirileceği ifade edilmişti.

Söz konusu Uygulama Usul ve Esasları  da Başbakanlık-Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak www.dtm.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.  Buna göre;

1- Yurt dışında desteklenecek mağazaların yıllık destek baz limiti sınai ve ticari şirketler için 80.000 ABD Doları’ndan 120.000 ABD Doları’na, ticari şirketler için 60.000 ABD Doları’ndan 100.000 ABD Doları’na yükseltilmiştir.

2- Yurt dışında desteklenecek ofis/showroom/depo’ların yıllık destek baz limiti sınai ve ticari şirketler için 50.000 ABD Doları’ndan 100.000 ABD Doları’na, ticari şirketler için 40.000 ABD Doları’ndan 75.000 ABD Doları’na yükseltilmiştir.

3- Sınai ve ticari şirketlerin yurt dışında açılan birimlerinin kira giderlerine ilişkin baz destek oranı %50’den %60’a yükseltilmiştir.

4- Demirbaş ve dekorasyon desteği yerine yurt dışında desteklenebilecek azami birim sayısı 7’den 15’e yükseltilmiştir.

5- Destek süreleri 3 yıldan 4 yıla yükseltilmiştir.

Desteklenecek birimler arasına reyonlar da eklenmiştir.

SDŞ ve DTSŞ’ler sınai ve ticari şirket statüsünde değerlendirmeye alınmış ve üst limitlerden desteklenmesi sağlanmıştır.

Kira, tanıtım, marka tescili ve korunmasına ilişkin harcamaların Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılmıştır. Rusya da bu ülkeler arasında yer almakta olup, 10 baz puan artırımlı olarak ödeme yapılacaktır.

Tanıtım faaliyetleri için sağlanan destek oranı % 50’den %60’a yükseltilmiştir.

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin gerçekleştireceği tanıtım harcamalarına ilişkin destekte farklılaştırma kaldırılmış ve destek limiti ülke başına 150.000 ABD Doları  olarak belirlenmiştir.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin gerçekleştireceği tanıtım harcamalarına ilişkin destek limiti 50.000 ABD Doları’ndan 250.000 ABD Doları’na yükseltilmiştir.

Marka tescili ve korunmasına ilişkin destek üst limiti 20.000 ABD Doları’ndan  50.000 ABD Doları’na yükseltilmiştir.

İşbirliği Kuruluşu tanımı getirilmiş ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır.

Firmalarımız, kira desteği için duruma göre EK-1, EK-2 veya EK-3; tanıtım desteği için EK-4; marka tescil desteği için EK-5’te yer alan belgeler içerisinden Ticaret Müşavirlikleri tarafından onaylanması gereken belgeleri, bir örneği ilişikte gönderilen Ticaret Müşavirliğine hitaben yazılmış Başvuru Dilekçesi ekinde Ticaret Müşavirliğine ibraz ederek onaylatabilirler.

Kira desteğine ilişkin ilk destek başvurusunda ve her 12 (oniki) aylık destek süresinin bitiminden sonra ibraz edilecek faaliyet raporunun (EK 9A) onaylanması ile eşzamanlı olarak, Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin yurt dışı birimi yerinde incelemeleri gerekmektedir.

Desteğe konu tüm ödemelerin, şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından bankacılık sistemi aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Reyonlara ilişkin komisyon ödemelerinde, kiraya veren ile kiracı arasında bankacılık sistemi aracılığıyla mahsuplaşılması durumunda, şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından ödeme yapılması koşulu aranmaz.

Şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının 4 (dört) yıl süreyle kira ve tanıtım desteğinden yararlandırılabilmesi için her 12 (on iki) aylık destek süresinin bitiminden sonra (EK-9-A)’da yer alan ‘Faaliyet Raporu’nun şirketler tarafından üyesi olduğu ve destek talebinin intikal ettirildiği İBGS’ ye, (EK-9-B)’de yer alan faaliyet raporunun ise İşbirliği Kuruluşları tarafından Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. (Örneğin Şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının destek konusu olan ilk aya ilişkin kira dönemi 01/07/2010 tarihi itibarıyla başlamışsa her yıla ilişkin faaliyet raporunun 30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013 ve 30/06/2014 tarihlerinden sonra ibraz edilmesi zorunludur.) Onaylanmak üzere Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine ibraz edilen faaliyet raporundaki bilgilerin, belgeyle (fatura, gümrük çıkış beyannamesi, toplulaştırılmış İBGS kayıtları vb.) desteklenmesi gerekmektedir.

Şirketlerin, kira ve tanıtım desteğine yönelik ilk başvurularında ve her 12 (on iki) aylık destek süresinin bitiminden sonra, yurt dışı şirkete ilişkin olarak vergi dairesi tarafından tasdik edilmiş ve Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış gelir veya kurumlar vergisi beyanname örneğinin İBGS’ ye ibrazı zorunludur. Yurt dışı şirketin vergi mükellefiyeti bulunmadığı durumlarda, buna dair Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış yazı ibraz edilir.

Birimin destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihi esas alınır. Kira desteği başvurularında (reyonlara ilişkin komisyon ödemeleri hariç) fatura ibrazı zorunlu değildir. Ancak ödeme belgesinde, kira ödemesinin hangi aya ilişkin olduğunun açıkça belirlenemediği durumlarda fatura veya konuya ilişkin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylı, ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair kiraya verenden alınan yazının ibrazı zorunludur.

Depolara ilişkin hizmet giderlerinin desteklenebilmesi için bu giderlerin yükleme, boşaltma, iş makinesi kirası vb. hizmetlere ilişkin olması ve sözleşme ile faturada bu hizmet bedellerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının 6 (altı) aydan daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerini tek seferde yapmaları halinde destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibarıyla söz konusu yurt dışı birimin faaliyette olduğuna ilişkin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı faaliyet raporu ve EK-8’in ibrazını müteakip gerçekleştirilir.

Şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının kira desteğinden yararlandırılabilmesi için net kira tutarı ile işletme giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden alınacak olan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri onaylı açıklayıcı bir yazının temini zorunludur.

4 (dört) yıllık destek süresinin ve birim sayısı limitlerinin hesaplanmasında yurt dışı  birimin adresini değiştirmesi durumunda;

a) Eski adreste bulunan birimin faaliyet süresinin 12 (on iki) aydan daha kısa olması halinde yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak,

b) Eski adreste bulunan birimin faaliyet süresinin 12 (on iki) ay ve daha fazla olması durumunda ise yeni adresteki birim, yeni bir birim olarak değerlendirilir.

·         Birimin faaliyetine son verildiği tarih ile yeni birimin faaliyetine başladığı tarih arasında geçen süreler de söz konusu 12 (on iki) aylık süre hesaplamasına dâhil edilir.

·         Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından ibraz edilen kira sözleşmesinde belirtilen ve aynı adreste yer alan birden fazla birim (mağaza+depo gibi) için ortak bir kira bedelinin belirlenmiş olması halinde, bu birimler tek birim olarak değerlendirilir ve hesaplama, limiti yüksek olan birime göre yapılır. (Örneğin burada mağazanın limitleri esas alınır.)

·         Şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının yurt içinden temin ettikleri reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmesi gerekir. Gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

·         Destek ödemesinin hesaplanmasında söz konusu malzemelere ilişkin ilk satıcıdan alınan fatura bedeli dikkate alınır.

·         2010/6 sayılı Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, show, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, seminer, konferans faaliyetlerini kapsar. (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

·         Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz.

·         Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının;

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri,

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş  markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri desteklenir.

Firmalarımızın söz konusu destekten yararlanmalarında her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamalarını  teminen, belirtilen konulara dikkat edilmesi saygıyla rica olunur.

Kaynak: Cihan Haber Ajansı